Tadasan

Trikonasan 

Setu Bandhasana

Ardha Bhujangasan