Prarthna 

Neck Exercise

Surya Namaskar

Tadasan

Trikonasan

Gomukhasan

Parshwa Janushirshasan

Setu Bandhasana

Ananda Balasana

Marjariasana

Akarna Dhanurasana 

Shavasan 

Pranayam

Meditation